Slogan

Czy do kierowania wózkiem widłowym potrzebne są jakieś uprawnienia?

+ pozostałe oferty

Czy do kierowania wózkiem widłowym potrzebne są jakieś uprawnienia?

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 ze zm.), do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:

1) uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Do obsługi prowadzonych wózków widłowych (paletowych) unoszących (z możliwością podniesienia wideł nad podłoże do 30 cm) nie wydaje się uprawnień, o których mowa w pkt. 1. Pracodawcy pozostaje więc druga możliwość dopuszczenia pełnoletniego pracownika do obsługi tego rodzaju wózka - poprzez wydanie mu imiennego zezwolenia. Jednakże imienne zezwolenie może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Tą wyznaczoną jednostką jest Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach.

Pracodawca może prowadzić szkolenie dla kierowców wózków we własnym zakresie (używać do nauki własny sprzęt i zatrudniać jako wykładowców i instruktorów swoich pracowników) lub korzystać z firm zewnętrznych. W obu przypadkach szkolenie powinno przebiegać według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez ww. ODK MG w Mysłowicach. Uczestnikowi szkolenia powinna być przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie niezbędnym do właściwej obsługi określonego rodzaju wózka.

Tryb prowadzenia szkoleń i wydawania zaświadczeń o ich ukończeniu określony jest w rozporządzeniach:

- Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.),
- Ministra Edukacji i Nauki z 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

+ pozostałe oferty

 

Nasi Partnerzy

 

http://subkombi.pl/PL/index.html http://subkombi.pl/PL/index.html

 

 

Imię i Nazwisko
E-mail
Telefon
Wiek
Wykształcenie
Miejsce zamieszkania
Pytania

Copyright (c) SUBKOM 2008. Wszystkie prawa zastrzezone.

Projekt i wykonanie: seenet.pl